Navigation

Освобождаването от данъци

Освобождаването от данъци (Freibeträge für Kinder) за обезпечаване на жизнения минимум на едно дете се постига чрез детски надбавки, респективно чрез един необлагаем минимум от доходите на родители с деца.Данъчни облекчения се полагат на всички родители до навършване на 18-тата година на децата им без предварителни условия. След навършване на 18-тата година те се отпускат при определени условия до  навършване на 25 години – напр. в случай че детето Ви се намира в процес на професионално обучение.

Необлагаемият минимум от доходите на родители с деца

  • за 2019 г. възлиза на 4.980 евро,
  • за 2020 г. – на 5.172 евро, а
  • за 2021 г. – на 5.460 евро.

Необлагаем минимум от доходите на родители с деца се полага и на двамата родители, като на всеки се пада съответно по половината от сумата. Като самотен родител – при определени условия – Вие имате право на необлагаем минимум от доходите на родители с деца и в пълен размер.Освен това съществува и данъчно облекчение за задоволяване на нуждите от грижи, възпитание или образование,възлизащо на общо 2.928 евро. Това данъчно облекчение принципно също се полага поравно и на двамата родители. Ако отглеждате непълнолетно дете сами, можете да подадете молба делът на другия родител да бъде прехвърлен да Вас.

Решението за отпускане на необлагаем минимум от доходите на родители с деца се взема от Данъчната служба. При изчисляване на данъка общ доход тя извършва проверка с цел определяне на най-благоприятната схема. Ако детските надбавки не достигат данъчното действие на необлагаемия минимум от доходите на родители с деца, последният се приспада от Вашия доход и се включва към детските надбавки, които вече сте получили.

Допълнителна подробна информация за отделните обезщетения и помощи ще намерите на уеб страниците на Федералното министерство за семейството, както и на т. нар. „Семеен портал“ (Familienportal). Използвайте също и инфотула (Infotool) на Федералното министерство за семейството. По този начин – въз основа на минимални данни – можете да установите какви семейни помощи са приложими във Вашия случай.