Navigation

Семейни помощи за деца

Семейни помощи за деца получават родители, които печелят достатъчно за себе си, но доходът им не покрива изцяло или едва покрива всички нужди на семейството. Максималният размер на семейните помощи за деца възлиза на 205 евро месечно. Те се изплащат за всяко неомъжено/неженено дете под 25 год., ако са изпълнени следните условия: Трябва да получавате детски надбавки за съответното дете. Доходът Ви не трябва да е под определен минимален праг. Той възлиза на 900 евро бруто за двойки и 600 евро бруто за самотни родители.

Валидната досега горна граница отпадна от 1-ви януари 2020 г., така че може да получавате семейни помощи за деца и при малко по-висок доход. Освен това от 1-ви януари 2020 г. може да получавате семейни помощи за деца и тогава, когато заедно с дохода от трудова дейност, семейните помощи за деца и жилищната помощ не оставате с повече от 100 евро под сумата, даваща право на обезщетения съгласно разпоредбите на книга II от Социалния кодекс (SGB II-Anspruch).

Доходът на децата Ви, например издръжка или авансово плащане на издръжка, от 1-ви юли 2019 г. се начислява върху семейните помощи за деца само до 45 процента. Следователно си заслужава да подадете молба дори и да сте самотен родител и имате нисък доход. Възможно е и допълнително получаване на помощи за образование и участие в обществения живот, например безплатен обяд в училищата и детските заведения, както и пакет с учебни пособия на стойност 154,50 евро. Освен това лицата, получаващи семейни помощи за деца или жилищна помощ са освободени от таксите за детски заведения.

Молбата за отпускане на семейни помощи за деца се подава писмено до Семейната каса към Федералната служба по заетостта. От началото на 2020 г. документите по заявлението може да попълвате и онлайн. Дали имате право на семейни помощи за деца може да проверите с помощта на интерактивния тул (KiZ-Lotse) на Семейната каса.

Допълнителна подробна информация за отделните обезщетения и помощи ще намерите на страницата „Семеен портал“ (Familienportal) на Федералното министерство за семейството. Използвайте също и инфотула (Infotool) на Федералното министерство за семейството. С него въз основа на малко данни може да разберете какви семейни помощи са приложими във Вашия случай.