Navigation

Hеоблагаеми суми за самотни родители.

Самотните родители са взети под особено внимание при определянето на данъка общ доход. В тяхна помощ са предвидени т.нар. необлагаеми суми за самотни родители (Entlastungsbetrag). Тук става дума за допълнително данъчно облекчение в размер на 1.908 евро.

С второто дете стойността на необлагаемите суми за самотни родители се покачва с по 240 евро за всяко следващо дете. Необлагаеми суми за самотни родители в размер на 1.908 евро се отчитат автоматично през категорията Данък върху дохода - клас II (класът, прилаган по отношение на самотните родители).

За да бъдат отразени тези увеличени суми,предвиждани за всяко следващо дете, във Вашето удостоверение за дължимия данък върху трудовите доходи, можете да се обърнете с молба до съответно компетентната Данъчна служба.

Допълнителна подробна информация за отделните обезщетения и помощи ще намерите на уеб страниците на Федералното министерство за семейството, както и на т. нар. „Семеен портал“ (Familienportal). Използвайте също и инфотула (Infotool) на Федералното министерство за семейството. По този начин – въз основа на минимални данни – можете да установите какви семейни помощи са приложими във Вашия случай